3.1 Skydda Insulas egendom
Insula anställda ska agera ansvarsfullt och med försiktighet för att skydda arbetsgivarens egendom mot missbruk, stöld, skador och förstörelse. Med egendom avses fysiska tillgångar som byggnader, maskiner, fordon och utrustning samt immateriella rättigheter såsom recept, varumärken, arbetsprocesser och design. Sådan egendom ska inte användas för den anställdes egna syfte, såvida det inte i förväg har avtalats skriftligen med verkställande direktören för den aktuella verksamheten.

3.2 Värna om förtroendefull information
Insulas anställda och styrelsemedlemmar ska hantera förtroendefull information med aktsamhet och behandla information som inte är offentlig som konfidentiell. Med förtroendefull information avses all information som man har vetskap om, som inte är allmänt känd och som man, efter en varsam värdering bör förstå, kan ha betydelse att hemlighålla. Exempelvis affärsplaner, budget, priser och kundupplysningar.

Information om Insula som inte är allmänt känd ska behandlas som Insulas egendom. Skyldigheten att inte dela sådan information gäller därför utan begränsning även efter uppsägning eller när tiden som ledamot i styrelsen löpt ut.

3.3 Undvik intressekonflikter
Engagemang i externa sällskap eller organisationer kan påverka den anställdes anställningsförhållande med Insula eller innebära konflikt med Insulas affärsintressen eller etiska intressen. Chefer och anställda bör därför inte ha externa uppgifter eller positioner som strider mot Insulas intressen eller är av sådan omfattning att det påverkar deras arbetsförmåga och kapacitet, såvida inte sådana uppgifter specifikt godkänns av närmsta chef.

När risk för, eller misstanke om, jävssituationer kan uppstå, såsom vid rekrytering, lönesamtal, konflikter eller liknande, skall diskussion ske i närvaro av närmsta chef.

3.4 Undvik diskriminering och trakasserier
Insula åtar sig att verka för en säker, hälsosam och inkluderande arbetsmiljö som främjar en rättvis behandling av anställda och där etiskt beteende erkänns och uppskattas.

Insulas anställda och styrelsemedlemmar ska undvika uppträdande som kan uppfattas som diskriminerande eller trakasserande, och ska inte uttrycka sig negativt eller nedlåtande om Insulas anställda i offentliga sammanhang eller på sociala medier.

Ingen direkt eller indirekt diskriminering får ske baserat på etnicitet, religion, ålder, funktionshinder, kön, civilstånd, sexuell läggning, fackligt medlemskap eller politisk anknytning. De anställda måste vara medvetna om, och respektera, kulturella skillnader.

Insula tolererar inte mobbning, nedlåtande behandling av anställda, såsom mentala eller sexuella trakasserier eller diskriminering i form av språk eller handlingar. Ingen medarbetare får utsättas för fysisk bestraffning eller någon form av fysisk, sexuell eller psykologisk straffåtgärd, kränkning eller förnedring.

3.5 Bidra till god hälsa, miljö och säkerhet
Insula ser säker och trygg drift som en förutsättning för god lönsamhet över tid och alla företag i koncernen bör därför arbeta riktade, och genomföra åtgärder som förebygger och minimerar olyckor och hälsoskador som följd av, eller relaterade till, arbetsplatsförhållanden.

Arbetsplatsen ska vara trygg och säker. Insulas anställda ska bidra till arbetsmiljö som inte är skadlig för människa, miljö eller samhälle. Alla ska vara medvetna om sitt ansvar för att bidra till en trygg och säker arbetsmiljö.

Anställda får regelbunden relevant utbildning i hälsa och säkerhet. Vid samtliga arbetsplatser måste det finnas tillgång till första hjälpen-utrustning.  

3.6 Alkohol och droger
Insula anställda och styrelseledamöter ska inte vara berusade under arbetstid eller på arbetsplatsen, eller dricka alkohol eller inta andra droger under arbetstid eller vid framföring av fordon i tjänst.

Alkohol kan serveras vid representation eller företagsevenemang, förutsatt att förbrukningen är måttlig och förutsatt att den inte kommer att kombineras med hantering av maskiner, bilkörning eller annat arbete som är inte är förenligt med alkoholintag. Insula har nolltolerans för droger i samband med arbete, även om arbetet sker på en plats eller i ett land där droger är tillåtet.

Vår princip är att det är missbruket och inte medarbetaren som skall bort. Alla kan bidra till en nykter och drogfri arbetsplats.

3.7 Skydda personupplysningar
Insula anställda och styrelseledamöter ska behandla personuppgifter på ett korrekt sätt.

Kunder, anställda och andra närstående måste kunna känna sig säkra på att personuppgifter som Insula besitter hanteras på ett sådant sätt att data endast används för legitima affärsändamål.

Insulas behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagar och förordningar. Behandling av personuppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för operativa ändamål, effektiv kundhantering, relevant kommersiell verksamhet och sund personalhantering.

3.8 Skriftliga avtal
Samtliga anställda har rätt till ett skriftligt och signerat anställningskontrakt. Anställnings-kontrakt skrivs på svenska. Avtal med leverantörer, kunder och affärsförbindelser skall som regel ingås skriftligen, och arkiveras korrekt.

Muntliga avtal kan vara svåra att dokumentera och kan ibland leda till meningsskiljaktigheter när det gäller överenskommelser, liksom misstankar om att något har varit olagligt eller oetiskt. Alla avtal som ingås av ett av företag inom Insula ska därför som regel göras skriftligt och avtalen ska arkiveras i enlighet med gällande riktlinjer för arkiveringstid.

3.9 God räkenskap
Insulas räkenskap ska vara korrekt och i enlighet med gällande lagar och redovisningsstandarder.

Insulas räkenskap är avgörande för styrning av driften och för förmågan att uppfylla koncernens åtaganden gentemot intressenter.

Insulas räkenskap bör därför vara korrekt och ge en rättvisande bild av koncernens eller dotterbolagets verksamhet under den aktuella perioden. Anställda som deltar i finansiella transaktioner eller uppgifter ska se till att alla transaktioner är fullständigt och korrekt dokumenterade och registrerad i enlighet med gällande lagar, god redovisningspraxis och interna krav enligt Insula Way.

Felaktig eller vilseledande bokföring är under inga omständigheter acceptabelt.