Insulas etiska riktlinjer för leverantörer (PDF, 149KB) bygger på FN:s Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsliv, miljö och anti-korruption, The International Labour Organization och OECD:s riktlinjer och beskriver förväntningar och specifika krav som alla våra leverantörer ska följa. Insula förväntar sig också att alla leverantörer, produktleverantörer samt tjänsteleverantörer och affärspartners säkerställer att deras underleverantörer också uppfyller kraven i dessa riktlinjer och agerar ansvarsfullt.

Vid brott mot Insulas etiska riktlinjer för leverantörer är leverantören skyldig att meddela Insula om bristande efterlevnad, samt i samarbete med Insula upprätta en handlingsplan för att förbättra befintlig praxis och säkerställa acceptabel efterlevnad av riktlinjerna för framtiden. Negativa konsekvenser av handlingar måste åtgärdas. Vid osäkerhet uppmuntrar vi våra leverantörer att kontakta oss för att diskutera eventuella oklarheter. Vid ett allvarligt brott mot Insulas etiska riktlinjer för leverantörer förbehåller sig Insula rätten att omedelbart säga upp avtalsförhållandet utan att ådra sig något ekonomiskt skadeståndsansvar.

Insulas leverantörer uppmuntras att engagera sig och ta upp frågor som kommer att förbättra företagets utveckling och beteende.