Insula vill bedriva sin verksamhet i enlighet med principerna om ansvarsfulla, etiska och sunda affärsmetoder. Detta kräver att alla anställda och styrelseledamöter arbetar övergripande. Syftet med koncernens etiska riktlinjer är därför att definiera, klargöra och säkra ramar och förväntningar på affärsetiskt och korrekt uppförande för alla som agerar som representanter för koncernen. Insulas etiska riktlinjer gäller för alla anställda och styrelseledamöter i bolag där Insula direkt eller indirekt innehar 50% eller mer aktieinnehav.

Genom överenskommelse kan de också gälla för oberoende konsulter, mellanhänder eller andra som verkar hos Insula. Den enskilda medarbetaren är skyldig att bekanta sig med, och följa, uppförandekoden i alla relevanta sammanhang. Ledare har ett särskilt ansvar och bör vara kulturbärare och föregå med gott exempel.

Chefer på alla nivåer måste gå igenom uppförandekoden med nyanställda. Reglerna kommer dessutom att ses över årligen, antingen i samband med medarbetarsamtal eller vid avdelningsmöten.

Uppförandekoden är utformad för att täcka relevanta etiska problem för individen, men det kommer att finnas situationer där riktlinjerna inte ger exakta svar. I sådana fall är huvudprincipen att individen samråder med närmaste chef om vad som är koncernens bästa.

Insulas etiska riktlinjer ägs av koncernens ledningsgrupp. Ansvaret för att genomföra de etiska riktlinjerna i varje företag ligger hos företagets CEO i samarbete med HR-funktionen.

Frågor relaterade till innehåll och tolkning av principerna i dokumentet ska adresseras till närmaste chef. Frågor som inte kan lösas genom lokal utvärdering måste rapporteras till koncernens HR-chef, som kommer att ta upp frågan med koncernens ledningsgrupp.