6.1 Efterlevnad av uppförandekod
Insulas anställda och styrelsemedlemmar är personligt ansvariga för att efterleva de krav som anges i Insulas uppförandekod. Anställda och styrelsemedlemmar ska inte uppträda, eller uppmana andra till att uppträda, i strid med uppförandekoden. Detta krav gäller även om överträdelse av en princip kan tyckas vara i Insulas intresse.

Där det uppstår tvivel kring tolkningen av principerna i detta dokument, ska problemet så långt det är möjligt diskuteras med närmsta chef innan ett beslut tas. Oklarheter som inte kan lösas lokalt måste rapporteras till koncernens HR-chef för förtydligande i koncernens ledningsgrupp.

6.2 Anmälningsplikt om brott mot uppförandekoden
Insula vill ha en öppen och välkomnande kultur där det är säkert att diskutera etiska dilemman och att rapportera om eventuella brott mot koncernens etiska riktlinjer.

Anställda och styrelseledamöter som upptäcker ett brott mot uppförandekoden har skyldighet att anmäla detta till närmaste chef. Om det är olämpligt eller svårt att rapportera till närmaste chef kan sådan anmälan göras till koncernens HR-funktion. Om arbetstagaren så önskar kan anmälan vara konfidentiell eller ske anonymt.

Samtliga medarbetare uppmanas att omedelbart anmäla alla former av missförhållanden och tvivelaktigt beteende.

Den som har mottagit sådan konfidentiell anmälan måste behandla informationen strikt konfidentiell för att skydda arbetstagaren.

6.3 Disciplinära åtgärder
Överträdelser mot Insulas etiska riktlinjer kan få stora negativa konsekvenser för Insula, och kommer följaktligen att följas upp. Allvarliga brott kan leda till uppsägning, avsked och eventuellt åtal.

Med överträdelser avses både egna överträdelser mot uppförandekoden, incitament eller medverkan i andras överträdelser mot uppförandekoden, brist på upplysningar om överträdelser mot uppförandekoden som man uppenbarligen kände till, brist på medverkan vid utredning av rapporterade överträdelser mot uppförandekoden samt hämnd mot anställda som har anmält överträdelser av uppförandekoden.