2.1 Överensstämmelse med lagar och förordningar
Arbetstagare och styrelseledamöter ska följa internationella, offentliga och lokala lagar och bestämmelser i alla sina aktiviteter för Insula och dess dotterbolag. Anställda och styrelseledamöter ska också följa koncernens och det enskilda bolagets interna riktlinjer. I de fall där motsägelse föreligger mellan relevanta lagar och förordningar och Insulas etiska eller andra riktlinjer, gäller den strängaste regeln.

2.2 Uppträd med integritet
Medarbetare och styrelseledamöter ska uppträda korrekt och med integritet i deras representation för Insula. Personlig integritet betyder "gör rätt sak", även om ingen tittar på. Vi ska alltid vara ärliga, sanningsenliga och pålitliga.

2.3 Handla i Insulas intresse
Anställda och styrelseledamöter ska vara lojala mot Insula och arbeta för koncernens bästa.

Lojalitet avser att ge Insulas intressen prioritet över andra intressen, inom ramen för lagen och Insulas riktlinjer. Vi bör alltid använda vår bästa bedömning för att öka Insulas värdeskapande, skydda Insulas intressen och bidra till kontinuerliga förbättringar.

2.4 Respektera människor
Insula främjar en företagskultur som kännetecknas av respekt och hänsyn till andra människor och deras egendom. Vi ska agera på ett sätt som ger förtroende för samarbete med kollegor och i samarbete med leverantörer, kunder, andra affärsförbund eller myndigheterna. Vi uttrycker inte oss negativt om dessa i PR eller på sociala medier när det kan kopplas till Insula eller dess dotterbolag.

Ingen form av tvångsarbete, löneslaveri eller ofrivilligt arbete är tillåtet. Insula anser att barn ska skyddas från ekonomiskt utnyttjande och arbete som är troligt att vara skadligt för barnets utbildning och välmående. Där våra företag anställer personer under 18 år ska anställningsförhållandet överensstämma med nationella lagar som skyddar barnets säkerhet, hälsa, utveckling och rätt till skola. När barn mellan 13 och 16 år anställs ska detta ske enligt egna riktlinjer baserade på ILOs konvention C138.

2.5 Värna om miljön
Insula erkänner att grunden för vår existens är tillgång till råmaterial från havet och vi har därför ansvar för och egenintresse i att bidra till sund och hållbar miljöledning.

Anställda bör därför sträva efter att minimera miljöpåverkan från vår verksamhet genom att, i enlighet med relevanta lokala och internationellt erkända miljöstandarder vid behov, minimera och förbättra vår miljöpåverkan genom användning av råvaror från hållbara bestånd.

I förekommande fall skall Insula försäkra sig om att leverantörer av animaliska produkter tillser en god djuromsorg.